'СОРС ЗА ФОРМАТА

'При натискане бутона СТАРТ

Private Sub Command1_Click()

    intervalTimer1 = 1000 ' Задаваме интервала на таймера в милисекунди

    StartTimer1 'Стартираме таймера

End Sub

 

' При натискане на Стоп

Private Sub Command2_Click()

    VavedenTimer1 = False ' Флаг, чрез който спираме таймера

End Sub

 

'При извеждане на формата

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)

    VavedenTimer1 = False ' Флаг, чрез който спираме таймера

End Sub

 

'СОРС ЗА МОДУЛА

Public intervalTimer1 ' Декларация на променлива за интервала на таймера

Public VavedenTimer1 As Boolean ' Декларация на флаг за пускане и спиране на таймера

 

'Публична процедура симулираща работа на таймер

Public Sub StartTimer1()

    VavedenTimer1 = True ' Задаваме флаг TRUE при пускане на таймера

    MomentnoVreme = Timer ' Присвояваме на променливата MomentnoVreme настоящия момент

    Do 'Задействаме цилъл за повторение

        DoEvents ' Разрешаваме изпълнение на други процеси на компютъра

        If VavedenTimer1 = False Then Exit Do ' Ако Флагът stane FALSE излизаме от процедурата, с което спираме таймера

        If Timer > MomentnoVreme + intervalTimer1 / 1000 Then 'Периодично с интервал равен на зададения изпълняваме долното

       

        '''''''''''''''''''Тук се въвежда онова, което ще се изпълнява периодично

            Form1.Label1.Caption = Val(Form1.Label1.Caption) + 1

        '''''''''''''''''''''''''' Край на изпълняващата се процедура, функция или друго нещо

            

            MomentnoVreme = Timer ' Отново присвояваме на променливата MomentnoVreme настоящия момент, за да продължи таймера

        End If

    Loop ' Край на цикъла за повторение

End Sub

 

' Така организирана процедурата ни позволява да я използваме във Excel, Word, Vbscript, където няма контрола Timer