Private Sub Command1_Click()

Pat = "C:\WINDOWS\notepad.exe" 'Абсолютен път до ехе файла

Shell Pat, vbMaximizedFocus      'Отваряне на ехе файла

End Sub

 

Private Sub Command2_Click()

Pat = "notepad.exe" ' Ако е регистрирано exe, то може да се укаже само името му

x = Shell("cmd /c " & Pat) ' Отваря CMD, а то отваря exe-то

End Sub

 

Private Sub Command3_Click()

Pat = "C:\WINDOWS\notepad.exe" ' Ако е регистрирано exe, то може да се укаже само името му

Set objShell = CreateObject("Shell.Application") '

objShell.ShellExecute Pat, "", "", "", 10  'Много мощна и удобна функция

End Sub